Perhydrol to niezwykle skuteczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w wielu sferach przemysłu oraz laboratoriów. Jednakże, ze względu na swoje właściwości, stanowi on również zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Środki ostrożności – perhydrol

Perhydrol to około 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Jest to bezbarwna i bezwonna ciecz o właściwościach żrących wobec tkanek żywych. Perhydrol jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, ponieważ może powodować oparzenia skóry i błon śluzowych, uszkodzenie oczu, układu oddechowego i pokarmowego, a nawet śmierć. Może także reagować z innymi substancjami chemicznymi, tworząc mieszaniny wybuchowe lub toksyczne. Dlatego należy stosować się do następujących środków ostrożności przy stosowaniu perhydrolu:

  • przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach z ciemnego szkła lub plastiku, z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci;
  • nie mieszać perhydrolu z innymi substancjami chemicznymi, zwłaszcza z alkoholami, aldehydami, ketonami, metalami ciężkimi czy nadmanganianem potasu;
  • nie wdychać oparów perhydrolu ani nie połykać go;
  • stosować odpowiedni sprzęt ochronny przy pracy z perhydrolem, np. rękawice gumowe lub lateksowe, okulary ochronne lub gogle, fartuch lub kombinezon oraz maskę lub respirator;
  • w przypadku kontaktu perhydrolu ze skórą lub błonami śluzowymi, natychmiast spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej;
  • w przypadku połknięcia perhydrolu, nie wywoływać wymiotów, ale wypić dużo wody lub mleka i zasięgnąć pomocy lekarskiej;
  • w przypadku pożaru lub wybuchu spowodowanego przez perhydrol, używać gaśnic z proszkiem lub piaskiem, a nie z wodą.

Perhydrol powinien być przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, oddalonych od źródeł ciepła oraz zapalników. Substancja ta nie może być magazynowana w bezpośrednim otoczeniu łatwopalnych lub materiałów organicznych. W przypadku przewozu perhydrolu, substancja musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem oraz przeciekiem, a także odpowiednio oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewóz perhydrolu powinien odbywać się w specjalnych pojemnikach oraz przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa.